Ne kemi punuar vazhdimisht për të integruar përgjegjësinë korporative dhe qëndrueshmërinë në të gjitha aspektet e biznesit tonë.

Përgjegjësia dhe qëndrueshmëria e korporatave është një pjesë e domosdoshme e kulturës së Coca-Cola HBC. Është udhëzues i vendimeve tona dhe investimeve afatgjata për të siguruar që ne të japim vlerë të qëndrueshme.

Strategjia jonë e biznesit është ndërtuar mbi parimin themelor të krijimit dhe ndarjes së vlerave me të gjitha palët tona të interesit: klientët, konsumatorët, komunitetet, punonjësit dhe aksionarët. Kjo përcakton se si e drejtojmë biznesin tonë, si i kryejmë aktivitetet tona dhe zhvillojmë marrëdhëniet tona.

Ne punojmë me palët tona të interesit për të identifikuar çështjet materiale për biznesin tonë. Zotimet tona të qëndrueshmërisë vijnë nga lidhja e çështjeve tona materiale me prioritetet tona strategjike.

Tre objektivat strategjike në thelbin e përqasjes së qëndrueshmërisë së Coca-Cola HBC janë

Shëndeti & Mirëqenia

Ne promovojmë shëndetin dhe mirëqenien përmes:

 • Përdorimit të shkencës së bazuar në fakte
 • Innovacioneve
 • Ofrimit të zgjedhjes
 • Informimit transparent
 • Marketingut të përgjegjëshëm
 • Inkurajimit të jetesës aktive dhe të shëndetshme

Më shumë rreth shëndetit dhe mirëqenies

Mjedisi

Ne minimizojmë ndikimin tonë mjedisor në të gjithë rrjetin e vlerave nëpërmjet implementimit, aty ku është e përshtatshme, të objektivave specifike:

 • Zvogëlimin e përdorimit të ujit, përdorimit të energjisë dhe mbeturinave të prodhuara
 • Zvogëlimi drastik i emetimeve tona të Gazit Serrë
 • Përmirësimi i paketimit, rritja e rikuperimit dhe riciklimit, zvogëlimi i mbeturinave deri në depo
 • Qëndrueshmëria e burimeve

Më shumë rreth mjedisit

Komunitetet

Ne kujdesemi për komunitetin duke:

 • Krijuar një impakt socio-ekonomik pozitiv në të cilin bëjmë biznes
 • Mbështetur programe të menaxhimit të ujit dhe mjedisit në komunitet
 • Zbatuar programe të praktikës dhe partneritetit me institucionet arsimore për të adresuar punësimin e të rinjve
 • Bashkëpunuar me shoqëritë ndërkombëtare për të ofruar lehtësimin e emergjencave nga ndikimi ynë

Më shumë për komunitetin

Në fund të fundit, qasja jonë e qëndrueshmërisë përkthehet në angazhime specifike që synojmë të arrijmë deri në vitin 2020 ose më herët.

Për të ndërtuar besimin me komunitetet tona, ne në Coca-Cola HBC njohim rëndësinë e një kuadri gjithëpërfshirës të qeverisjes që redukton rrezikun në të gjithë rrjetin e vlerave. Aty ku është e përshtatshme, shfrytëzohen përfitimet e të qenit pjesë e sistemit të Coca Cola-s.

Jemi të përkushtuar ndaj qeverisjes dhe udhëheqjes së fortë të korporatave, si dhe transparencës. Ne raportojmë rregullisht për progresin tonë ndaj strategjive tona ambicioze dhe objektivave afatgjata.