Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 11 Shkurt 2020

  Njoftim për Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2)...lexo më shumë

 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM3 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Shërbimin e Interkoneksionit në Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2)...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.