Nëse jeni klient i Coca-Cola HBC në territorin e Kosovës dhe keni pyetje për ne, ne duam të dëgjojmë nga ju.

FAQ

Linja e informacionit mund të ndihmojë me informacionin rreth:

• Operacionet e kompanisë

• Cilësia e produktit dhe çmimi

• Urdhrat e blerjes

• Dorëzimi i produkteve

• Marrja e pajisjeve ftohëse

• Zgjidhja e problemeve me pajisjet e ftohjes

Aktivizimet dhe promovimet aktuale

• Shtrirja / modifikimi i kontratave

• Pyetjet financiare

 

FAQ

Nëse dëshironi të bëheni klientë i joni, informacionet e nevojshme për kushtet e kontratës mund të merren nga agjentët tanë të cilët mbulojnë lokacionin tuaj. Numrin e telefonave të agjentëve mund ta merrni duke telefonuar linjën e informacionit: +383 38 540 690

Nëse keni nevojë për listën e çmimeve të produkteve tona, ju mund t’i merrni nga shitësit tuaj, duke thirrur në numrin e telefonit +383 38 540 690

Produktet mund të porositen vetëm për konsumatorët që kanë nënshkruar një Marrëveshje bashkëpunimi. Produktet mund të merren në tri mënyra: nëpërmjet agjentëve që janë përgjegjës për terren në të cilin ndodhet klienti duke telefonuar numrin e linjës së informacionit: +383 38 540 690.

Coca-Cola Hellenic është një nga kompanitë e pakta që kanë ofruar Tocilica. Për shkak të kërkesës së lartë dhe specifikave të produktit ju lutem kontaktoni direkt në linjen e informacionit +383 38 540 690 per te marre informatat e nevojshme

Për frigorifera, tenda, çadra dhe tavolina, karrige, syze dhe materiale të tjera promocionale ju mund të kontaktoni direkt me përfaqësuesin tuaj të shitjes.

Nëse keni ndonjë problem me pajisjet e ftohjes, informojeni për atë përfaqësuesin tuaj të shitjes ose telefononi info: +383 38 540 690

Si të dorëzoni një ankesë për cilësinë e produkteve / furnizuesit?

Për thyerje eventuale gjatë ngarkimit që korrespondon me personin që kryen shkarkimin. Në rastin e ankesave për cilësinë e paketimit është e nevojshme për të ndaluar shkarkimin gjatë dokumentimit të paketave dhe të kryhet shkarkimi në mënyrën më të sigurt.

Nëse gjatë pranimit apo depaketimit të mallit në prag të ndonjë defekti, ndërsa shoferi tashmë ka shkuar mund të thirrni në numrin e telefonit: +383 38 540 690 në të cilën ju specifikoni: fjalëkalimin e klientit, numrin e dërgimeve, mungesa e mallrave dhe kontakti. Nëse jeni në gjendje, ju mund të dërgoni fotografi të mallrave për të cilat keni ankesë.

Gjithashtu, nëse ka një ankesë për punën e shoferit gjatë shkarkimit të mallrave, ju mund të na kontaktoni në numrin e telefonit të informatave të dhënë mësipër.

Fleta e ngarkesës është një dokument që konsumatori plotëson kur pranon mallra dhe nënshkrimi dhe vula e tyre konfirmon se pajtohet me dorëzimin.

Nëse ndonjë nga artikujt që mungojnë nga dërgimi ose kthimi i klientit, duhet të futet përveç produktit në fletën e dorëzimit në kolonën “kthyer”. Vetëm një shpërndarje e plotë është e pranueshme në rastin e ankesave dhe korrigjimeve të faturave.

Të gjitha dokumentet e tjera që duhet të plotësohen gjatë transferimit mund të plotësohen (regjistri i klientit, regjistri i shoferit dhe të ngjashme …), por është e nevojshme të futni çdo faturë korigjimi të ngarkimit.

Shpërndarja përbëhet nga 4 kopje. Për t’u plotësuar nga një kopje e parë (e kuqe), ndërsa të gjithë të tjerët më poshtë për të përcaktuar gjendjen e të gjitha rasteve. Në rastin e gabimit, është e nevojshme të vulosen korrigjimet e vërtetuara.

Kopja e tretë (e gjelbërt) i mbetet blerësit, shoferi i merr dy të parat (të kuqe dhe kaltërt) për t’i kthyer në Coca-Cola dhe një rezervë të katërt (të zezë) e mban për vete si provë e dorëzimit. Faturimi bëhet në bazë të kopjeve të para dhe të dyta (të kuqe dhe kaltërt), kështu që është e domosdoshme të kompletohet me të gjitha ndryshimet.

Ka dy mënyra të pagesës: parapagimi dhe pagesa e pastajshme.

Kur kërkohet pagesa e paradhënies për të paguar paratë paraprakisht shumën për të cilën është kërkuar malli. Në atë rast, futet numri i referencës në fletën e pagesës: 111111 dhe kodi i konsumatorit.

Për pagesat e pastajshme, blerësit e kredisë sipas kontratës kanë ditë të caktuara të kredisë, si dhe numrin e llogarisë së faturës në të cilën lidhet pagesa.

Coca-Cola është një kompani me përpjekje të mëdha për të ruajtur mjedisin dhe në këtë mënyrë riciklimi i kanaçeve të përdorura dhe paletave, nuk e lejon të shes.

Pajisjet e ftohjes, çadra dhe materiale të tjera promocionale të Coca-Cola nuk janë në dispozicion në treg dhe nuk është e mundur të blihen. Pajisjet e klientit mund të merren vetëm me nënshkrimin e marrëveshjes.