Ne identifikojmë dhe përqendrohemi në çështjet që kanë ndikimin më të madh në biznesin tonë dhe kanë më shumë rëndësi për palët tona të interesit.

Çështjet materiale përfshijnë rreziqet ekonomike, mjedisore dhe sociale që mund të ndikojnë reputacionin tonë dhe aftësinë për të krijuar vlerë në afat të shkurtër, të mesëm dhe të gjatë.

Në Coca-Cola HBC ne synojmë të kuptojmë dhe adresojmë çështjet me ndikim më të lartë në biznesin tonë dhe komunitetet tona. Ne jemi gjithnjë në kërkim për të përmirësuar qasjen tonë për të identifikuar më të rëndësishmet e këtyre rreziqeve dhe ndikimeve, dhe të raportojmë në qasjen tonë dhe përparimin e çështjeve materiale në mënyrë transparente.

Procesi i materialitetit ofron njohuri për strategjinë tonë të biznesit dhe siguron që raporti ynë i integruar dhe i qëndrueshmërisë të jetë i rëndësishëm.

Si identifikojmë dhe i prioritizojmë çështjet materiale

Për të identifikuar çështjet kyçe për biznesin tonë, ne monitorojmë tendencat e jashtme dhe si këto ndikojnë në aftësinë tonë për të rritur biznesin tonë në mënyrë të qëndrueshme me kalimin e kohës.

Ne i japim përparësi këtyre çështjeve bazuar në rëndësinë e tyre relative për biznesin tonë dhe për shoqërinë në përgjithësi, duke i përcaktuar ato më të rëndësishmet çdo vit në matricën tonë të materialitetit.

Procesi ynë i vlerësimit sistematik të materialitetit na ndihmon t’i japim përparësi çështjeve në përputhje me Udhëzimet për Raportimin e Qëndrueshmërisë së Iniciativës Globale të Raportimit G4.

Sa materiale është një çështje për biznesin tonë varet se si lidhet me:

Të mësojmë nga palët tona të interesit

Të kuptuarit e nevojave dhe interesave të palëve tona të interesit – duke përfshirë partnerët tanë, klientët, furnitorët, anëtarët e komunitetit dhe punonjësit – na ndihmon t’i japim përparësi çështjeve tona materiale. Kjo na ndihmon të zhvillojmë strategji të qëndrueshme të biznesit, duke na mundësuar që të krijojmë vlera në një periudhë afatgjatë.

Ne kërkojmë në mënyrë aktive mendimet dhe njohuritë e palëve të interesit nga:

Menaxhimi i materialit

Për të siguruar qeverisje të mirë, Komiteti i Përgjegjësisë Sociale i Bordit të Drejtorëve dhe Komiteti Drejtues i Qëndrueshmërisë, i cili përbëhet nga ekspertët kryesorë të lëndëve dhe vendimmarrësit, rregullisht shqyrtojnë prioritetet tona në dritën e ndryshimit të çështjeve dhe pritshmërive.

Ne i shqyrtojmë çështjet tona materiale çdo vit për të siguruar që gjithmonë ne reflektojmë në njohuri të reja nga biznesi dhe palët tona të interesit