Ne bashkëpunojmë me palët e interesit për të dëgjuar dhe për të kuptuar njohuritë e tyre në çështjet që kanë rëndësi më të madhe për komunitetin dhe biznesin tonë.

Partneriteti me njerëzit, bizneset dhe organizatat që ndajnë me ne interesimin për një të ardhme të qëndrueshme dhe që kanë një pjesë në biznesin tonë, është thelbësor për suksesin tonë. Angazhimi me palët e interesit forcon marrëdhëniet tona dhe na ndihmon të marrim vendime më të mira biznesi për të përmbushur angazhimet tona.

 

­

Si angazhohemi

Aksionerët dhe analistët Mbledhjet e Përgjithshme Vjetore, tregjet tremujore, dhe rezultatet e informatave, web-transmetimet, bisedimet e vazhdueshme me analistë dhe investitorë.
Punonjësit Sondazhet e indeksit të angazhimit të qëndrueshëm dhe vlerave, thirrjet tremujore të menaxhmentit të Drejtorëve Ekzekutiv, Konferenca Vjetore e Lidershipit, kanalet e komunikimit të punonjësve si intraneti dhe mediat e brendshme sociale, planet individuale të zhvillimit, fushatat e komunikimit të brendshëm, projektet e komunitetit dhe jetesës aktive, vullnetarizmin, këshilli i punëtorëve, linja telefonike.
Klientët Vizita të rregullta, ekipet e dedikuara, planifikimi i përbashkët i biznesit, iniciativat e krijimit të vlerave të përbashkëta, qendrat e kujdesit ndaj klientit, anketat rreth knaqshmërisë së klientit.
Konsumatorët Linjat telefonike të konsumatorëve, uebfaqet lokale, vizita në fabrika, hulumtimi, sondazhet, grupet e fokusit.
Furnizuesit Iniciativat e krijimit të vlerave të përbashkëta, konferenca vjetore të furnizuesve, burime të qëndrueshme, Udhëzuesi i Parimeve të Furnitorëve, shoqatat e paketueseve, linja telefonike.
Qeveritë dhe autoritetet rregullative Iniciativat e riciklimit dhe rimëkëmbjes, Platforma e BE-së për Veprim në Ushqim, Aktivitetet Fizike dhe Shëndetësore, këshillet për këshillim për investime të huaja, odat ekonomike.
Organizatat joqeveritare dhe ndërqeveritare (OJQ dhe ONQ)   Dialogu, puna e politikave, partneriteti për çështje të përbashkëta, anëtarësimi i shoqatave të biznesit dhe industrisë.
 

Komunitetet

Vizitat në fabrika, takimet e komunitetit, partneritetet për çështje të përbashkëta, aktivitetet e sponsorizimit, ligjëratat në universitete.
Kompania Coca-Cola Bashkëveprimi i përditshëm si partnerë të biznesit, projektet e përbashkëta, planifikimi i përbashkët i biznesit, grupet funksionale për çështjet strategjike, menaxhmenti i lartë “Top-to-Top”

 

Çdo vit ne kërkojmë nga mbi 360 palët e interesit që vijnë nga grupet e mësipërme që të ofrojnë përgjigje përmes sondazhit të çështjeve materiale. Këto sondazhe u japin palëve të interesuara mundësinë për t’i dhënë përparësi çështjeve tona materiale bazuar në interesat e tyre dhe rëndësinë e tyre në biznesin tonë.

Ne gjithashtu pyesim ata se çka mendojnë duke i bërë pyetje të hapura, kështu që ata mund të ndajnë me ne gjithçka që mund të na ketë ikur ose që ka nevojë për më shumë vëmendje.

Forumi vjetor i palëve të interesit

Çdo vit ne bashkojmë palë të ndryshme të interesit për të shqyrtuar ecurinë tonë të qëndrueshmërisë dhe për të kuptuar më mirë pritjet e tyre për të ardhmen.

Ne publikojmë një përmbledhje të gjetjeve dhe sigurohemi që ne të mësojmë dhe të zbatojmë në praktikë reagimet që marrim.

Si rezultat i këtyre reagimeve, ne vendosim objektiva afatgjata të performancës dhe rritjen e fokusit në shëndetin e konsumatorit dhe qëndrueshmërinë në zinxhirin tonë të furnizimit.

Ne gjithashtu kemi bërë ndryshime të rëndësishme në raportimin tonë për të adresuar nevojat për informacionin e palëve të interesuara: duke kërkuar një nivel më të lartë të sigurimit të jashtëm, duke integruar qëndrueshmërinë tonë dhe raportet financiare si dhe duke konsoliduar çështjet në listën tonë të materialitetit për të reflektuar më mirë në trendet globale.

Forumi ynë më 2015 ishte i pari i mbajtur së bashku me kompaninë Coca-Cola  në EXPO Milan. Konsumatorët, furnizuesit, akademikët, OJQ-të, industria dhe ekspertë të tjerë teknik u takuan për të diskutuar ndikimin tonë socio-ekonomik të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, në qasjen dhe përparimin në lidhje me ujin dhe paketimin, dhe komentimin mbi çështjet tona të qëndrueshmërisë materiale.