Održiva ambalaža je od ključnog značaja za našu kulturu održivosti.

Smanjujemo uticaj naše ambalaže na uticaj na životnu sredinu, poštujući naša tri principa R: Reduce (smanjiti), Recover (povratiti) i Re-use (ponovo upotrebiti). Ovim pristupom je ostvaren značajan doprinos u pogledu upotrebe primarne ambalaže i našeg uticaja na životnu sredinu.

Nastavljamo da identifikujemo i koristimo nove mogućnosti za optimizaciju ambalaže, inovacije, našu KDO agendu i na kraju smanjenje troškova.

Ambalaža ima ključnu ulogu u održavanju vrhunskog kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda. Imajući u vidu količinu ambalaže koju koristimo, ovaj aspekt našeg poslovanja ima značajan uticaj na životnu sredinu.

Stoga nastojimo da umanjimo uticaj ambalaže u svakoj od faza životnog ciklusa – izradi, recikliranju i odlaganju, istovremeno unapređujući i njenu osnovnu funkciju i obezbeđujući kvalitet samog proizvoda kroz lanac isporuke do krajnjeg potrošača.

Naš krajnji cilj je zatvaranje kruga recikliranja, odnosno pretvaranje već korišćene ambalaže u novu. Kontinuirano radimo na razvoju pakovanja koja imaju manju težinu i smanjuju količinu otpada. Takođe smo posvećeni saradnji sa partnerima na uspostavljanju infrastrukture za recikliranje u Srbiji, kao i edukaciji i promociji recikliranja ambalaže kod potrošača. Naš integrisani pristup obuhvata:

Na svim lokacijama na kojima poslujemo ispunjavamo zakonske regulative u vezi sa upravljanjem otpadom, kao i visoke standarde Coca‑Cola HBC Grupe i interne standarde kompanije Coca‑Cola (The Coca‑Cola Company Core).

Evidencija se vodi o svim vrstama otpada koje se generišu u našim operacijama, kako u okviru naših poslovnih lokacija tako i kada je u pitanju ambalažni otpad koji nastaje nakon konzumacije naših proizvoda. Sav otpad se predaje ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom, pri čemu se nastoji da se što je moguće veći procenat otpada reciklira ili ponovo upotrebi.

 

Optimizacija pakovanja

Najbitnije akcije koje se sprovode sa ciljem smanjenja ukupnog otpada, kao i smanjenja ambalažnog otpada na tržištu, a koje istovremeno doprinose i smanjenju karbonskog otiska naše kompanije, su projekti za smanjenje težine i optimizaciju ambalaže.

 

Inovacija – Plant boca 

Izuzetno smo ponosni na našu Plant bocu koju koristimo za naše boce za  vodu u ambalaži od 0,5 L, 0,33 L, 1,5 L i 0,75 L. Ova inovativna boca napravljena je po savremenoj „PlantBottleTM” tehnologiji, a u njen sastav ulazi etanol dobijen iz šećerne trske iz Brazila, koji predstavlja prvu generaciju biogoriva ERAC prihvaćenog širom sveta zbog svog ekološkog efekta. Plant boca je po hemijskim i fizičkim svojstvima identična klasičnoj PET ambalaži, ali se do 30% sirovina potrebnih za proizvodnju PET granulata dobija iz materijala biljnog porekla koji ima manji uticaj na globalno zagrevanje i manji energetski otisak. Kada novu Plant PET ambalažu uporedimo sa starom PET ambalažom u pogledu performansi nema promena u aspektima procesa konverzije PET granulata, procesa konverzije boca, procesa punjenja, mogućnosti recikliranja ambalaže, finansiranja, kvaliteta i proizvodnje.