Uslovi korišćenja Coca‑Cola HBC Kosovo websajta su ispod

Hvala što ste posetili ovaj vebsajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog vebsajta (u daljem tekstu: Sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Činom pristupa i korišćenjem ovog Sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite Sajt.

Vlasništvo sadržaja

Sajt, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnima, logotipima, grafici, ikonama, slikama i ostalom materijalim na ovom Sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu imovina Coca‑Cola HBC ili su na Sajt uključeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pismene dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Coca‑Cola HBC će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i prava vlasnika, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba Sajta

Coca‑Cola HBC ovim vam daje dozvolu da koristite Sajt na sledeći način:

» Možete preuzeti Sadržaj, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju (uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu) koja su nalazi u Sadržaju.

» Sadržaj u odeljku „Saopštenja za javnost“ na Sajtu može se reprodukovati samo u svrhe informisanja u dnevnim novinama, magazinima, stručnim izdanjima i ostalim medijima namenjinim masovnoj komunikaciji.

» Ne smete distribuirati, modifikovati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja Coca‑Cola HBC.

» Kao uslov uza vaš pristup i korišćenje ovog Sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj Sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu (npr. na način koji bi mogao predstavljati krivično delo ili kršenje drugih važećih propisa ili ohrabriti ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili se takvim ponašanjem krše drugi važeći propisi, korišćenje Sajta za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala, itd). Coca‑Cola HBC će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanju navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojim od nje zahtevaju da otkrije ili pomogne u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste. Takođe, garantujete da ćete informisati Coca‑Cola HBC  čim postanete svesni da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe ovog Sajta od strane trećeg lica.

Zabranjeno vam je da koristite Sajt u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbeđivanja bilo kakvih imovinskih prava.

Privatnost

Svi lični podaci (npr. vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće Coca‑Cola HBC u skladu sa Izjavom o privatnosti Sajta. Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Coca‑Cola HBC zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj ovog Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Coca‑Cola HBC se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom Sajtu. Takođe, Coca‑Cola HBC ne garantuje da će ovaj Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je kompatibilan sa vašim računarom, hardverom ili softverom.

Informacije, saveti i mišljenja izražani na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

CELOKUPAN SADRŽAJ MOŽE BITI PREDMET PROMENE I PREDSTAVLJEN VAM JE KAKAV JESTE BEZ GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE, BILO JASNO IZRAŽENIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNE GARANCIJE DA JE TAČAN, PRILAGOĐEN ODREĐENOJ SVRSI, ILI DA NE PREDSTAVLJA KRŠENJE PROPISA ILI NEČIJIH PRAVA. Molimo vas imajte na umu da određene okolnosti, lična svojstva i nadležnosti državnih organa, ne dozvoljavaju izuzeće od određenih garancija, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas. U svakom slučaju, Coca‑Cola HBC ne garantuje da vaša upotreba Sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Coca‑Cola HBC ne preuzima odgovornost za nefunkcionisanje bilo koje usluge koja se nudi na ovom sajtu, uključujući ali ne i ograničavajući se na uslugu obaveštavanja e-mailom i korporativni web-cast.

Izuzeće od odgovornosti

SAJT KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK. NITI COCA-COLA HBC, NITI BILO KOJE NJENO POVEZANO ILI ZAVISNO PRAVNO LICE ILI OGRANAK, ZAPOSLENI ILI RUKOVODILAC, KAO NI BILO KOJE TREĆE LICE AGAŽOVANO OD STRANE COCA-COLA HBC A.D. U KREIRANJU, PROIZVODNJI ILI POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU SAJTA, NISU ODGOVORNI ZA MATERIJALNU ILI NEMATERIJALNU ŠTETU, DIREKTNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, KAO I BILO KOJU DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE IZ KORIŠĆENJA ILI JE U NEKOJ VEZI SA KORIŠĆENJEM SAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, BILO DA JE ŠTETA ZASNOVANA NA UGOVORU, DA JE VANUGOVORNA ILI DELIKTNA, ČAK I PORED NEČIJEG UPOZORENJA DA ŠTETA MOŽE NASTATI. Molimo vas imajte na umu da neke okolnosti kao i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju izuzeća odgovornosti za nastupanje od određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Sajt može sadržati linkove drugih sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Coca‑Cola HBC. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Coca‑Cola HBC ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Bez ogranižavanja već pomenutog, Coca‑Cola HBC a neće biti odgovorna ukoliko ovi sajtovi:

» krše prava na intelektualnu svojinu ili druga prava trećih lica;

» nisu tačni, ili su nekompletni ili dovode u zabludu;

» nisu prikladni za određenu svrhu za koju se deklarišu da su namenjeni;

» ne pružaju adekvatnu bezbednost;

» sadrže viruse ili mogu imati druge komponente destruktivne prirode;

» sadrže sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama ovih uslova korišćenja.

Coca‑Cola HBC ne kontroliše sadržaj ili proizvode i usluge dostupne na ovim sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim sajtovima preko linka na našem Sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Coca‑Cola HBC. Činjenica da se navedeni linkovi nalaze na Sajtu ne predstavlja davanje saglasnosti da ih koristite niti predstavlja preuzimanje bilo kakve odgovornosti od strane Coca‑Cola HBC.

Vaši hiperlinkovi do ovog Sajta

Možete obezbediti hiperlinkove do ovog Sajta samo nakon dobijanja prethodne izričite pismene dozvole od Coca‑Cola HBC.

Oprez u pogledu Izjava pogleda u budućnost

Ovaj Sajt može sadržati izjave, procene ili projekcije koje čine očekivanja Coca‑Cola HBC u budućnosti (u daljem tekstu ovih uslova: „Izjave pogleda u budućnost“), koje za vas mogu predstavljati određeni rizik ili nesigurnosti ukoliko na osnovu njih donosite određene odluke. U nekim slučajevima koristimo reči kao što su „verovati“, „savetovanje“, „namera“, očekivati“, „predviđati“, „plan“, „cilj“ i slične izraze kako bismo identifikovali Izjave pogleda u budućnost. Sve izjave koje nisu izjave koje se tiču istorijskih činjenica, uključujući između otalih, izjave u vezi sa našim budućim finansijskim položajem i rezultatima, poslovnom strategijom, našim budućim poslovnim poduhvatima sa našim partnerima, budžetima, projektovanim nivoima konzumiranja i proizvodnje, projektovanim troškovima, procenama korišćenja kapitala i planovima i zadacima menadžmenta za buduće operacije, jesu Izjave pogleda u budućnost. Ne treba da se bezrezervno oslanjate na ove izjave pogleda u budućnost. Po svojoj prirodi, izjave pogleda u budućnost nisu do kraja pouzdane, zato što odražavaju naša trenutna očekivanja i pretpostavke u vezi sa budućim događajima i okolnostima koja se mogu pokazati netačnim, koji često mogu biti van naše kontrole, a ponekad ih ne možemo ni predvideti. Naši stvarni budući rezultati se mogu u većoj ili manjoj meri razlikovati od predviđenih u Izjavama pogleda u budućnost iz više razloga, uključujući ali ne ograničavajući se na našu sposobnost da finansiramo naše planove za budućnost; promene u poslovnom okruženju u poslu kojim se bavimo, uključujući akcije konkurencije i promene u preferencijama potrošača; promene propisa i zakona; kolebanja u troškovima nabavljanja i dostupnosti sirovina; promena kamatnih stopa i kolebanja valuta; promena globalnih ekonomskih i političkih okolnosti i promena ekonomskih i političkih uslova u zemlji i okruženju; efikasnosti našeg programa reklamiranja i marketinga; nesigurnosti trajanja i ishoda sudskih sporova; nepovoljnih vremenskih uslova i ostalih rizika. Coca‑Cola HBC ne prihvata obavezu da javno ažurira ili revidira Izjave pogleda u budućnost. Ne možemo vam garantovati da će naši budući rezultati, nivo aktivnosti, učinak ili dostignuća ispuniti naša očekivanja izražena u Izjavama pogleda u budućnost. Štaviše, ni mi niti bilo ko drugi ne prihvata odgovornost za tačnost i kompletnost izjava pogleda u budućnost. Osim ukoliko od nas zakon ne zahteva da ažuriramo ove Izjave, nećemo ih obavezno i ažurirati, bilo da bismo ih uskladili sa stvarnim rezultatima ili sa promenama u svojim očekivanjima.

Niti jedna izjava na sajtu ne predstavlja poziv za investiciju ili kupovinu akcija.

Softver dostupan na ovom Sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Softver koji je dostupan za preuzimanje sa Sajta (u daljem tekstu Softver), pripadaju Coca‑Cola HBC ili njenim dobavljačima/davaocima licence za korišćenje. Kako biste pristupili nekim informacijama na ovom Sajtu, možda ćete morati da imate licence dobavljača Softvera tj. trećih lica (npr. Adobe). Vaša mogućnost da pristupite informacijama može zavisiti od toga da li imate te licence ili ne. Vaša upotreba Softvera podleže uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. Coca‑Cola HBC ne prihvata odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Kada preuzimate Sadržaj sa ovog Sajta, to činite na sopstveni rizik.

Revizija uslova

Coca‑Cola HBC može u svakom trenutku revidirati ove uslove upotrebe tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutnim uslovima upotrebe. Ove uslove upotrebe ne možete promeniti vi, osim ako se sa time izričito ne složi Coca‑Cola HBC.

Opšti deo

Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu Sajta se primenjuju Zakoni Republike Engleske i Vels-a. Nadležni Sud Londona će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe i Sajta, kao i vašeg načina njegovog korišćenja.

Ako Coca‑Cola HBC odluči da se odrekne prava na zaštitu bilo kakvog prava koje proističe iz ovih uslova upotrebe ili samog prava, to ne znači da se Coca‑Cola HBC odrekla tog prava, ostalih prava, prava na zaštitu od kršenja ostalih prava ili prava na zaštitu od budućih kršenja tog prava.

Coca‑Cola HBC, će u zaštitu svojih prava koristiti kumulativno sva moguća i dozvoljena pravna sredstva.

U slučaju da bude utvrđeno da je bilo koji deo uslova upotrebe nevažeći, neprimenljiv ili nezakonit, onda će se nevažeća ili neprimenljiva odredba smatrati zamenjenom važećom, primenljivom odredbom koja u najvećoj meri odgovara nameni prvobitne odredbe, dok će ostatak ovih uslova korišćenja, ostati na snazi.

Saglasni ste da ne postoji zajedničko ulaganje, odnos partnerstva, radno-pravni odnos ili odnos srodan navedenim između vas i Coca‑Cola HBC, nastao kao rezultat ovih uslov