CCHBC (Kompania) angazhohet për mbrojtjen e të dhënave personale të fituara në kontekstin e aktiviteteve të saj të biznesit, duke respektuar kornizën legjislative dhe rregullatore

CCHBC (Kompania) angazhohet për mbrojtjen e të dhënave personale të fituara në kontekstin e aktiviteteve të saj të biznesit, duke respektuar kornizën legjislative dhe rregullatore, në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe duke ruajtur reputacionin e saj dhe pozicionin konkurrues të tregut, duke ruajtur të dhënat e klientëve të tyre.

Politika në fjalë përcakton parimet dhe praktikat e privatësisë që duhet të zbatohen brenda kompanisë, duke marrë parasysh ligjet dhe rregulloret lokale për mbrojtjen e të dhënave personale.

Politika zbatohet tek të gjitha llojet e të dhënave, sistemet e informacionit, operacionet dhe proceset brenda mjedisit të Kompanisë që përfshijnë mbledhjen, ruajtjen, përdorimin dhe transmetimin e të dhënave personale. Politika zbatohet për të gjithë punonjësit e kompanisë dhe filialeve të saj në mbarë botën, si dhe për çdo partner biznesi të jashtëm (të tilla si furnizuesit, kontraktorët, shitësit dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve) të cilët marrin, dërgojnë, mbledhin, të dhënat në emër të kompanisë.