FTSE4Good është seri fillestare e indeksit të qëndrueshëm global të investimeve, i dizajnuar për të identifikuar kompanitë që tregojnë praktika të forta mjedisore, sociale dhe qeverisëse (ESG) të matura sipas standardeve ndërkombëtare.

FTSE4Good është seri fillestare e indeksit të qëndrueshëm global të investimeve, i dizajnuar për të identifikuar kompanitë që tregojnë praktika të forta mjedisore, sociale dhe qeverisëse (ESG) të matura sipas standardeve ndërkombëtare.

FTSE4Good